Stowarzyszenie nie odpowiada za treści zamieszczone w komentarzach.

Wpisywanie adresu e-mail w komentarzach nie jest wymagane.

Ministerstwo nakazuje przeprowadzenie lustracji SM Hutnik.

2015-03-14 12:32:36, komentarzy: 2

 Pisaliśmy już (tutaj), że Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju jest zaniepokojone tym co dzieje się w Sm Hutnik w Sosnowcu.

 

Obecnie w/w Ministerstwo w piśmie (pełny tekst na dole strony) kierowanym m.in. do SM Hutnik i Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach stawia konkretne zarzuty w/w spółdzielni mieszkaniowej, których listę publikujemy poniżej.

 

 

1)    przyjęcia w poczet Członków Spółdzielni w 2011 r. na kilka dni przed datą Walnego Zgromadzenia ponad 180 osób na podstawie wadliwych czynności prawnych,

 

2)    zawarcia umów przedwstępnych z nowoprzyjętymi - na mocy uchwał Zarządu Nr 9 i 10 - osobami w poczet Członków Spółdzielni, zobowiązujących strony do zawarcia umów przyrzeczonych po rozpoczęciu realizacji przez Spółdzielnię inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Stańczyka”,

 

3)    ograniczenia ustawowego prawa Członków Spółdzielni do wglądu lub otrzymania odpisu dokumentów Spółdzielni w zakresie określonym przepisami art 81 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222), dalej u.s.m., co dotyczy w szczególności dokumentów księgowych, protokołów z obrad Spółdzielni oraz umów,

 

4)    narażenia Spółdzielni na znaczną szkodę poprzez niekorzystne rozporządzenie mieniem Spółdzielni, polegające na sprzedaży nieruchomości zlokalizowanej w Sosnowcu przy ul. Tadeusza Bora - Komorowskiego, będącej własnością Spółdzielni, za cenę około czterokrotnie niższą od wartości rynkowej,

 

5)    braku realizacji wniosków Członków Spółdzielni o przekształcenie spółdzielczych praw do lokali w prawo odrębnej własności, bezpodstawnie uzasadniane przez Zarząd nieuregulowaniem stanu prawnego nieruchomości,

 

6)    ustalania stawek opłat nieznajdujących uzasadnienia w ponoszonych kosztach,

 

7)    pobierania przez Spółdzielnię opłat na fundusz termomodernizacyjny od lokatorów mieszkań, znajdujących się w budynkach, których technologia nie przewiduje podejmowania działań termomodernizacyjnych,

 

8)    wykonywania prac remontowych w Spółdzielni jako podwykonawca przez członka Rady Nadzorczej - Pana Bartosza G.,

 

9)    nieprowadzenia przez Spółdzielnię, stosownie do art. 4 ust. 41 pkt 1 u.s.m., odrębnie dla każdej nieruchomości ewidencji i rozliczenia przychodów i kosztów, o których mowa w art. 4 ust. 1 - 2 i 4

u.s.m.,

 

10)   innych nieprawidłowości, tj. stosowanie przez Spółdzielnię praktyk ograniczających konkurencję, nadużywanie pozycji dominującej na rynku udostępniania zasobów mieszkaniowych w celu świadczenia przez przedsiębiorców usług telekomunikacyjnych, co skutkowało nałożeniem na Spółdzielnię (a w konsekwencji na jej Członków) kary pieniężnej w kwocie 42.294 zł; organizowanie na koszt Spółdzielni różnego rodzaju imprez, w tym wyjazdowych, w których nie biorą udziału „szeregowi członkowie Spółdzielni", zakup gadżetów oraz inne działania, które nie mają na celu organizowania życia kulturalnego Członkom Spółdzielni, lecz promocję Prezesa Zarządu (Pana Macieja Adamca) i jego najbliższego otoczenia, podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytów w łącznej kwocie ok. 55.000 000 zł przeznaczonych na termomodernizację oraz inne remonty (w tym kwestia czy ww. uchwała została już zrealizowana oraz jakie będą w przyszłości koszty obsługi tych kredytów)

 

W konsekwencji wszczętego wobec ww. Spółdzielni, postępowania na podstawie art. 93a u.p.s., ustalono, że zgodnie z § 3 Regulaminu wydawania członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” odpisu lub kopii dokumentów oraz udostępniania do wglądu umów zawieranych przez Spółdzielnię: „Jeżeli żądanie wydania odpisu lub kopii dotyczy dokumentu sporządzonego wcześniej, aniżeli 3 miesiące przed dniem zgłoszenia żądania, zgłaszający takie żądanie członek spółdzielni winien wykazać swój interes prawny, lub faktyczny”, co jest niezgodne z art. 81 ust. 1 u.s.m., stanowiącym, że: „Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi”.

 

W związku z powyższym stwierdzam, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” w Sosnowcu naruszyła prawo poprzez uchwalenie postanowienia § 3 Regulaminu wydawania członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” odpisu lub kopii dokumentów oraz udostępniania do wglądu umów zawieranych przez Spółdzielnię niezgodnego z art. 81 ust. 1 u.s.m.

ministerstwo 1 

ministerstwo2

ministerstwo3

 

 

 

 

« powrót

Dodaj nowy komentarz

 • Gość 14:39, 15 marca 2015

  Mam nadzieję że gdy będzie kontrola Lustratora w S.M.Hutnik to spotkają się z nim mieszkańcy którzy zostali pokrzywdzeni przez obecnie zarządzający system i przedstawią Lustratorowi odmowy Zarządu i Rady Nadzorczej odnośnie udostępniania dokumętów do których mają prawo jako Członkowie Spółdzielni ( umowy,faktury,wynagrodzenia zarządu itp)i odniosą się do innych punktów które będą badane w trakcie lustracji S.M.Hutnik.

  Odpowiedz
 • Mariusz 11:50, 23 marca 2015

  Sam w ubiegłym roku doświadczyłem odmowy udostępnienia dokumentów szczegółowego rozliczenia kosztów i przychodów z eksploatacji oraz wpływów i wydatków z funduszu remontowego dla nieruchomości - blok przy ulicy Gabrieli Zapolskiej 12, 14 - działka 1161/5 1161/6 także takich przypadków jest zapewne więcej.

  Najlepsza było uzasadnienie:

  Brak jest podstaw prawnych do udostępnienia Panu takich dokumentów.

  Odpowiedz
Kreator stron www - szybka strona internetowa